Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop-, verhuur- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van producten en het verrichten van diensten van “Materiaalcontainerstore ”.

1.2 Eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van de koper, waaronder de wederpartij en in voorkomend geval: de huurder, van Materiaalcontainerstore wordt verstaan, zijn niet van toepassing. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk door Materiaalcontainerstore, dan wel met de schriftelijke toestemming van Materiaalcontainerstore worden afgeweken. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt. Voor het overige blijven de navolgende voorwaarden onverminderd van kracht.

1.3 Alle offertes van Materiaalcontainerstore zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is bedongen. Alle overeenkomsten tussen Materiaalcontainerstore en koper respectievelijk huurder zijn slechts bindend en komen eerst dan tot stand indien zij door Materiaalcontainerstore worden aanvaard.

1.4 Wijzigingen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst vinden slechts plaats zodra en voor zover Materiaalcontainerstore deze schriftelijk heeft bevestigd.

2. Prijzen

2.1 Prijsopgaven van Materiaalcontainerstore alsmede de met Materiaalcontainerstore overeengekomen prijzen zijn exclusief b.t.w. en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostprijsfactoren. Tenzij anders overeengekomen geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen ten aanzien van één of meer kostprijsfactoren, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta etc., dan is Materiaalcontainerstore gerechtigd het prijsverschil aan de koper door te berekenen en derhalve de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Levering

3.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een levertijd vangt eerst aan vanaf het moment waarop de laatste in de orderbevestiging vastgestelde voorwaarde is vervuld.

3.2 Overschrijding van termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper niet het recht op enige schadevergoeding dan wel om de overeenkomst te ontbinden en/of het recht op het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken c.q. een andere tussen partijen bestaande overeenkomst.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt levering te allen tijde AF FABRIEK. Zodra de verkochte zaken derhalve Materiaalcontainerstore hebben verlaten, geschiedt zulks voor rekening en risico van koper, onverschillig wie voor het vervoer zorg draagt en welk middel van vervoer en welke reisroute wordt gekozen.

3.4 Ingeval de koper in gebreke blijft, uit welke hoofde dan ook, de zaken in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Materiaalcontainerstore gerechtigd zijn naar keuze de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de zaken voor rekening en risico van de koper te leveren, de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en de hierdoor ontstane extra kosten bij de koper in rekening te brengen dan wel schadevergoeding te vorderen. In het geval dat de zaken geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van de koper zijn opgeslagen, is Materiaalcontainerstore nadat de zaken drie weken zijn opgeslagen alsnog gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel schadevergoeding te.

3.5 Nieuwe laagste prijs garantie containers worden in de meeste gevallen verscheept met vrachtwagen transport. Gedurende dit transport kunnen lichte transport- en handelingsschades ontstaan. Die helaas niet te voorkomen vallen. Kleine schades, zoals deuken en krassen en lichte roestvorming kunnen het geval zijn. Natuurlijk krijgt u geen container met volume ( dieper dan 50mm ) deuken geleverd. De vloer kan lichte gebruikssporen, zoals sporen van heftruck banden. De schades moeten binnen 24 uur na levering gemeld worden door middel van foto’s en/of een video.

3.6 Opgegeven levertijden gelden altijd als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als een fatale termijn. Indien partijen geen levertijd zijn overeengekomen, dient afnemer ons schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. Wij zullen steeds trachten een opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch overschrijding daarvan kan nimmer tot onze aansprakelijkheid leiden, behoudens ingeval van opzet.

3.7 Wij hanteren een bezorgafstand van maximaal 15 meter van de vrachtwagen en de oppervlakte waarop het materiaal geplaatst moet worden is vlak en geschikt voor rollend materiaal.

3.8 Binnenshuis transporteren van de goederen doen wij niet. Dit betekent als de goederen door een woon of kantoorpand heen verplaatst moeten worden. We leveren tot aan de deur.

4. Reclames

4.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven en klachten van de koper terzake de hoeveelheid, de kwaliteit, de beschadiging en/of de verpakking van de gekochte zaken.

4.2 Reclames worden door Materiaalcontainerstore enkel aanvaard en in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen na levering of terbeschikkingstelling van de zaken aan de koper schriftelijk bij Materiaalcontainerstore zijn ingediend.

4.3 Indien Materiaalcontainerstore een overeenkomstig het onder 4.2 bepaalde aangemelde reclame bewezen acht, zal Materiaalcontainerstore de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk geleverde zaken voor haar rekening te vervangen, hetzij koper te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde prijs voor dat materiaal. Voor beide gevallen zal de koper echter het ondeugdelijk gebleken materiaal aan Materiaalcontainerstore retourneren, zulks na voorafgaande toestemming van Materiaalcontainerstore. Materiaalcontainerstore is in geen enkel opzicht gehouden tot enige aanvullende schadevergoeding, anders dan het in dit artikel bepaalde.

4.4 Koper dient de door Materiaalcontainerstore geleverde goederen terstond na levering te controleren op hoeveelheid, aard en deugdelijkheid. Reclames terzake van gebreken, die door het nemen van eenvoudige steekproeven konden worden ontdekt, moeten binnen drie dagen na de ontdekking daarvan schriftelijk bij Materiaalcontainerstore zijn ingediend.

4.5 Overschrijding van de in artikelen 4.2 en 4.4 genoemde termijnen heeft verval van het recht van reclame tot gevolg.

4.6 Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op korting en/of compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien en voorzover de koper aan een gegronde reclame een vordering tot terugbetaling van de koopprijs zou kunnen ontlenen, kan de betreffende vordering op Materiaalcontainerstore nimmer worden gecompenseerd met een schuld aan Materiaalcontainerstore uit hoofde van transacties, waarop de betreffende reclame geen betrekking heeft.

5. Overmacht

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, waaronder is te verstaan elke gebeurtenis ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst door Materiaalcontainerstore zo bezwaarlijk of kostbaar is geworden, vergeleken met haar vooruitzichten ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, dat die nakoming naar haar oordeel en redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

5.2 Van overmacht aan de zijde van Materiaalcontainerstore is in ieder geval sprake, doch is daartoe niet beperkt, indien Materiaalcontainerstore na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar, brand, waterschade, overstroming, vorst, werkstaking, bedrijfsbezetting, stremming van vervoerswegen, defecten aan vervoermiddelen, in- en uitvoerbelemmering, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, moeilijkheden of stagnatie in de productie van Materiaalcontainerstore of van een onderneming waarvan Materiaalcontainerstore de grondstoffen en hulpmiddelen betrekt, veterinaire besmettingen en/of epidemieën en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risico’s van Materiaalcontainerstore ontstaan. Materiaalcontainerstore zal het intreden van een overmacht toestand schriftelijk aan de koper melden.

5.3 Materiaalcontainerstore is gerechtigd om ingeval van overmacht de overeenkomst te ontbinden. Materiaalcontainerstore is gerechtigd om, desgewenst, in plaats van ontbinding van de overeenkomst, de uitvoering ervan op te schorten, totdat aan de overmacht veroorzakende omstandigheden een einde zal zijn gekomen.

5.4 Voor schade door ontbinding of opschorting op grond van overmacht ontstaan, gederfde winst daaronder begrepen, is Materiaalcontainerstore niet aansprakelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van Materiaalcontainerstore tot aan het moment waarop de koper aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken, en totdat alle overige vorderingen van verkoper op koper waarvoor verkoper krachtens artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek het eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig kan bedingen zijn voldaan. Tot dat tijdstip is de koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van verkoper te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van verkoper ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.

6.2 Zolang de koper de eigendom van de door hem gekochte zaken niet heeft verworven, is het de koper verboden de desbetreffende zaken anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, op enigerlei wijze te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. In het geval dat de koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening overgaat tot het verkopen en/of leveren van de desbetreffende zaken is Materiaalcontainerstore gerechtigd, zolang de koper niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, tegenover Materiaalcontainerstore heeft voldaan, te vorderen dat de uit deze verkopen aan koper tegenover zijn afnemers toekomende vorderingen aan Materiaalcontainerstore zullen worden overgedragen.

6.3 Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Materiaalcontainerstore gerechtigd de door haar geleverde zaken als haar eigendom op te vorderen zowel onder de koper als bij derden na doorlevering, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

6.4 Indien de koper de geleverde, doch nog niet betaalde zaken bewerkt en/of verwerkt en/of voor zijn rekening door derden doet bewerken en/of verwerken, blijft Materiaalcontainerstore eveneens eigenaar van de bewerkte en/of verwerkte zaken, ook al ontstaat door be- en/of verwerking een ander product.

6.5 Materiaalcontainerstore verschaft aan koper op het moment dat koper jegens Materiaalcontainerstore aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij Materiaalcontainerstore zich tot levering heeft verplicht, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Materiaalcontainerstore , mede ten behoeve van andere aanspraken, uit welke hoofde dan ook, die Materiaalcontainerstore op koper heeft. Koper vestigt hierbij ten behoeve van Materiaalcontainerstore een eerste pandrecht op de door Materiaalcontainerstore in eigendom onder voorbehoud van pandrecht aan koper geleverde zaken, welk pandrecht Materiaalcontainerstore hierbij aanvaardt. Koper verklaart bevoegd te zijn tot verpanding van voornoemde zaken alsmede dat op die zaken geen beperkte rechten en/of beslagen rusten.

7. Betaling

7.1 De koper is tot betaling van de koopprijs op het daarvoor overeengekomen tijdstip verplicht.

7.2 Materiaalcontainerstore is te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van Materiaalcontainerstore zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de betreffende overeenkomst. Indien de koper niet, niet geheel of niet tijdig de verlangde zekerheden stelt, dan schiet zij toerekenbaar tekort in de nakoming van de met Materiaalcontainerstore gesloten overeenkomst.

7.3 Koper is niet gerechtigd haar betaling, om wat voor reden dan ook, op te schorten. Verrekening c.q. schuldvergelijking is evenmin toegestaan.

7.4 koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. In dat geval heeft Materiaalcontainerstore het recht vanaf het moment van verzuim een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, over het factuurbedrag of het onbetaald gebleven gedeelte daarvan. Voorts is Materiaalcontainerstore gerechtigd ingeval van niet tijdige betaling alle redelijke kosten van maatregelen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Materiaalcontainerstore (te harer keuze) tegen de koper neemt bij koper in rekening te brengen, zulks met een maximum van 15% van de door de koper verschuldigde hoofdsom, doch met een minimum van € 250,– exclusief b.t.w.

8. Opeisbaarheid en ontbinding

8.1 Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, worden de vorderingen van Materiaalcontainerstore op koper onmiddellijk opeisbaar op het tijdstip waarop koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, bewarende maatregelen te haren laste worden gelegd en/of koper anderszins het vrije beheer en de vrije beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest. Voorts heeft Materiaalcontainerstore in dergelijke omstandigheden het recht de overeenkomst te ontbinden. Koper is na ontbinding aansprakelijk voor de door Materiaalcontainerstore geleden schade, waaronder die schade als gevolg van winstderving en transportkosten.

8.2 Elke ontbinding om welke reden dan ook heeft steeds opeisbaarheid van al het aan Materiaalcontainerstore verschuldigde ten gevolge.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens grove schuld is Materiaalcontainerstore nimmer voor enige schade, direct of indirect aan personen, zaken of bedrijven van de koper en/of aan derden aansprakelijk.

9.2 Ingeval van aansprakelijkheid van Materiaalcontainerstore is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de verzekering van Materiaalcontainerstore wordt gedekt. Indien deze verzekering, om wat voor reden dan ook, niet tot enige uitkering zal leiden, dan wel de schade in een voorkomend geval niet door deze verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de door Materiaalcontainerstore geleverde zaken en/of diensten, waarmee de aansprakelijkheid verband houdt.

9.3 Schade in de vorm van gederfde winst of andere gevolgschade komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

9.4 Materiaalcontainerstore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de container veroorzaakt door onzorgvuldige verplaatsing m.b.v. een hijskraan door gebruik te maken van de hijsogen, dit geldt niet voor de premium model containers met 10 jaar anti roest fabrieksgarantie.

9.5 Materiaalcontainerstore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geen enkele schade aan de container, materialen, personen in het brede begrip tijdens onze gratis hulp met opbouw. Dit komt omdat Materiaalcontainerstore de opbouw niet volledig met eigen personeel in de hand heeft en hierdoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. Bij volledige opbouwservice kan deze schade aan de container wel worden verhaald bij Materiaalcontainerstore aangezien het geleverde volledig wordt opgebouwd alleen door medewerkers van Materiaalcontainerstore .

9.6 Materiaalcontainerstore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de inhoud van de container.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op de offertes en overeenkomsten tussen Materiaalcontainerstore en koper, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag mist toepassing.

10.2 Alle geschillen uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waarin de statutaire zetel van Materiaalcontainerstore is gelegen.

B. BIJZONDER DEEL

11. Toepasselijkheid

11.1 In dit Bijzonder Deel van de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Huurder : de wederpartij van Materiaalcontainerstore Huurobject : het object dat Huurder huurt van Materiaalcontainerstore Huurovereenkomst : de tussen Materiaalcontainerstore en huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur en verhuur van een Huurobject.

11.2 De in het Bijzonder Deel van deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn, naast de in het Algemeen Deel opgenomen bepalingen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op het ter beschikking stellen van een Huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door Materiaalcontainerstore , als Verhuurder.

12. Aanbiedingen

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van Materiaalcontainerstore , in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van Materiaalcontainerstore kan door Materiaalcontainerstore worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat Materiaalcontainerstore de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.

12.2 Opgaven en specificaties van Materiaalcontainerstore betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

12.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en / of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een Huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dat voor eigen rekening en risico.

12.4 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen op straffe van verval binnen twee werkdagen na datum van de bevestiging door Huurder schriftelijk aan Materiaalcontainerstore te worden medegedeeld.

13. Huurprijs en Zekerheid

13.1 Alle prijzen aan de zijde van Materiaalcontainerstore zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht.

13.2 Voor zover voor het ter beschikking stellen van het Huurobject door Materiaalcontainerstore kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan Materiaalcontainerstore deze ook apart aan Huurder in rekening brengen.

13.3 Indien storting door Huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan Materiaalcontainerstore het ter beschikking stellen van het Huurobject opschorten totdat de waarborgsom volledig is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan Huurder na het einde van de Huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening van hetgeen Materiaalcontainerstore aan Huurder uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft.

13.4 Indien naar het redelijke oordeel van Materiaalcontainerstore de financiële positie van Huurder daartoe aanleiding geeft, is Huurder verplicht op eerste verzoek van Materiaalcontainerstore onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van Materiaalcontainerstore te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst. Laat Huurder na tijdig genoegzame zekerheid te stellen dan is Materiaalcontainerstore gerechtigd de Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

14. Betaling

14.1 Hetgeen Huurder aan Materiaalcontainerstore verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen hetzij contant bij Materiaalcontainerstore , hetzij door overboeking naar een door Materiaalcontainerstore aan te geven bankrekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijschreven op de bankrekening in de vorige zin bedoeld.

14.2 Indien en voor zover (enig deel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen, is Materiaalcontainerstore , onverminderd zijn overige rechten uit de wet of overeenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, gerechtigd: (a) tot het in rekening brengen van een rente van 1,5% per maand over (het niet betaalde deel van) de huurprijs aan huurder met ingang van die datum, bij de berekening waarvan een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een gehele maand en (b) tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ten aanzien waarvan Huurder met de betaling in gebreke is, alsmede van eventuele andere overeenkomsten met Huurder. Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan Materiaalcontainerstore verschuldigd is ten volle te voldoen, is Materiaalcontainerstore voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Materiaalcontainerstore kan voorts alle kosten, die hij in of buiten rechte tot behoud van zijn rechten tegenover Huurder moet maken, aan Huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van Materiaalcontainerstore tegen Huurder minimaal € 1.250.

14.3 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die Materiaalcontainerstore in verband met tekortschieten van Huurder onder de Huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Één en ander geldt voor zover Materiaalcontainerstore niet anders bepaalt.

14.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het Huurder niet toegestaan op een bepaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen. Voorts is Huurder niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten in geval van enige tekortkoming aan de zijde van Materiaalcontainerstore .

15. Ter beschikking stelling en acceptatie van het huurobject

15.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het Huurobject door Materiaalcontainerstore aan Huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats, stalling of dat magazijn van Materiaalcontainerstore , die, respectievelijk dat, Materiaalcontainerstore aangeeft. Materiaalcontainerstore geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het Huurobject tegenover Huurder niet eerder in verzuim dan nadat hem door Huurder na afloop van de oorspronkelijke termijn schriftelijk een nadere redelijke termijn is gesteld voor het ter beschikking stellen en Materiaalcontainerstore ook deze termijn heeft laten verstrijken. Bij het vaststellen van deze redelijke termijn moeten alle omstandigheden in aanmerking worden genomen.

15.2 Indien Huurder het Huurobject niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan Materiaalcontainerstore is toe te rekenen, geraakt Huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is Materiaalcontainerstore gerechtigd om de Huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien Huurder het Huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat Materiaalcontainerstore aan Huurder heeft aangezegd.

15.3 Bij het in ontvangst nemen van het Huurobject althans onverwijld daarna dient Huurder zorgvuldig het Huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Huurder daarbij gebreken of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Materiaalcontainerstore te melden. Gebreken, die Huurder niet tijdig heeft ontdekt omdat hij nagelaten heeft het Huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die Huurder niet tijdig aan Materiaalcontainerstore schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering voor de huurprijs, ontbinding, van de Huurovereenkomst of vergoeding van schade.

16. Gebruik

16.1 Huurder is verplicht het Huurobject te gebruiken als een goed Huurder, hetgeen onder meer inhoudt: (a) dat Huurder het Huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is; (b) dat Huurder het Huurobject gebruik met inachtneming van de aanwijzingen, die Materiaalcontainerstore hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt; (c) dat Huurder het Huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar; (d) dat Huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en / of verlies van het Huurobject; (e) dat Huurder het Huurobject niet verhuisd of verplaatst van de locatie waarop het Huurobject op basis van de Huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat van te voren toestemming daartoe van de Materiaalcontainerstore is verkregen.

16.2 Indien voor het gebruik van het Huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, Huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning.

16.3 Het is Huurder verboden het Huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Materiaalcontainerstore

16.4 Indien Materiaalcontainerstore de beschikking over het Huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft Huurder hieraan onverwijld na een daartoe strekkend verzoek zijn volledige medewerking, die onder meer inhoudt dat Huurder desverzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij Huurder gebruikelijke werktijden.

17. Beslag; aanspraak van derden

17.1 Indien op het Huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het Huurobject aanspraken doen gelden, is Huurder verplicht Materiaalcontainerstore hiervan onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door Materiaalcontainerstore te geven instructies te handelen. Materiaalcontainerstore is gerechtigd een vervangend gelijkwaardig Huurobject aan Huurder ter beschikking te stellen.

17.2 Indien ten laste van Huurder mede beslag wordt gelegd op aan Materiaalcontainerstore toebehorende Huurobjecten en daar vloeien kosten uit voort voor Materiaalcontainerstore , is Huurder gehouden Materiaalcontainerstore schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

18. Gebreken

18.1 Onverminderd het in 15.3 bepaalde, dient Huurder, indien hij tijdens de huur aan het Huurobject gebreken, tekortkomingen of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen drie werkdagen schriftelijk aan Materiaalcontainerstore te melden. Gebreken, tekortkomingen of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de Huurovereenkomst of vergoeding van de schade door Materiaalcontainerstore

18.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, zet Huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met Materiaalcontainerstore Laat Huurder tijdig overleg met Materiaalcontainerstore na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van Huurder.

18.3 Materiaalcontainerstore zal, nadat door Huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject gemeld is en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het Huurobject geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging / gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging en de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal / zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen Huurobject op verzoek van Materiaalcontainerstore onverwijld ter beschikking van Materiaalcontainerstore op een door deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van Materiaalcontainerstore een reparatie door een derde uitvoeren. Materiaalcontainerstore kan aan Huurder al dan niet tijdig een vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stellen. De kosten van het herstel komen voor rekening van Materiaalcontainerstore , behoudens indien en voor zover Materiaalcontainerstore aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan Huurder is toe te rekenen. Aan Huurder is in ieder geval toe te rekenen (i) gebruik van het Huurobject in strijd met wat van een goed huurder verwacht mag worden of (ii) toedoen of nalaten van derden voor wie Materiaalcontainerstore rechtens geen verantwoordelijkheid draagt.

18.4 Indien Huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het Huurobject, dat/die niet (mede) aan hem is toe te rekenen, het Huurobject meer dan één (1) werkdag in het geheel niet kan gebruiken, heeft hij recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij na genoemde termijn van het Huurobject in het geheel geen gebruik kan maken.

18.5 Indien (i) Materiaalcontainerstore ook na een schriftelijke aanmaning van Huurder daartoe, waarbij een – gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal – een redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op te heffen, (ii) vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en (iii) er door Materiaalcontainerstore geen vervangende gelijkwaardig Huurobject ter beschikking is gesteld, dan is Huurder gerechtigd de Huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd, zolang hij niet naar het oordeel van Materiaalcontainerstore genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten van herstel heeft verstrekt, indien Materiaalcontainerstore daarom op de voet van het bepaalde in 18.3, laatste zin, heeft verzocht.

19. Verlies of vergaan van het huurobject

19.1 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het Huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan Materiaalcontainerstore te melden en verder aan Materiaalcontainerstore alle medewerking, die deze in verband met het verlies of vergaan behoeft, te verlenen. Van vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het Huurobject naar het oordeel van Materiaalcontainerstore de huurwaarde op dat moment van het Huurobject in het economische verkeer overtreffen.

19.2 Tenzij Materiaalcontainerstore na de melding van het verlies of het vergaan van het Huurobject een vervangend gelijkwaardig Huurobject ter beschikking stelt, eindigt de Huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan van het Huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het Huurobject Huurder het resterende gedeelte van het Huurobject wil blijven gebruiken, wordt de Huurovereenkomst voorgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in dezelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele Huurobject in het economische verkeer door het gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd.

19.3 Indien het verlies of het vergaan als gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan Huurder is toe te rekenen, komt schade die Materiaalcontainerstore dientengevolge lijdt, voor rekening van Huurder. Bij het vergaan wordt deze schade berekend op basis van de vervangingswaarde.

20. Teruggave na einde Huurovereenkomst

20.1 Bij het einde van de Huurovereenkomst moet Huurder aan Materiaalcontainerstore mededelen dat het Huurobject weer ter beschikking van Materiaalcontainerstore staat. Tot de teruggave van het Huurobject blijft de zorg voor het Huurobject rusten op Huurder.

20.2 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft Huurder het Huurobject gereinigd en – afgezien van normale slijtage van het Huurobject bij gebruik van het Huurobject in overeenstemming met wat van een goed Huurder verwacht mag worden – in de oorspronkelijke staat terug aan Materiaalcontainerstore door het huurobject aan Materiaalcontainerstore ter beschikking te stellen op de plaats waar Materiaalcontainerstore het Huurobject aan Huurder ter uitvoering van de Huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld. Huurder stelt het Huurobject niet later ter beschikking dan op de dag, waarop de Huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.

20.3 Voorts geeft Huurder, op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 20.2, aan Materiaalcontainerstore de onderdelen van het Huurobject terug die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door Huurder verricht.

20.4 Al hetgeen door of op aanwijzing van Huurder op of aan het Huurobject is aangebracht, wordt eigendom van Materiaalcontainerstore , die deswege generlei vergoeding aan Huurder verschuldigd zal zijn, en onverminderd het recht van Materiaalcontainerstore om hetgeen Huurder heeft aangebracht of doen aanbrengen op diens kosten te verwijderen.

20.5 Stelt Huurder het Huurobject niet ter beschikking op de voor hem gelende plaats en datum, dan geraakt Huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van Materiaalcontainerstore vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, drie (3) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor iedere dat dat Huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Naast de boete heeft Materiaalcontainerstore recht op de volledige vergoeding van alle schade, die Materiaalcontainerstore lijdt als gevolg van het tekortschieten door Huurder in de nakoming van de verplichting om het Huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is Materiaalcontainerstore alsdan gerechtigd, en door Huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het Huurobject zich bevindt, ten einde het Huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Huurder.

20.6 Indien na teruggave blijkt dat het Huurobject is beschadigd of niet gereinigd, dan is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor Materiaalcontainerstore ontstaan. Deze laatste zin geldt tenzij Huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen.

20.7 Huurder verleent alle noodzakelijke medewerking aan Materiaalcontainerstore om laatstgenoemde in staat te stellen weer de beschikking over het Huurobject te verkrijgen.

20.8 Indien na teruggave blijkt dat niet enkel het Huurobject weer ter beschikking is gesteld aan Materiaalcontainerstore , maar tevens materiaal dat geen eigendom is van Materiaalcontainerstore , dan is Materiaalcontainerstore gerechtigd de hierdoor ontstane extra (sorteer)kosten bij de Huurder in rekening te brengen.

21. Ontbinding Huurovereenkomst

21.1 Materiaalcontainerstore is bevoegd de Huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist met onmiddellijke ingang ontbinden, indien: (a) Huurder tekortschiet in één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de Huurovereenkomst dan wel de onderhavige voorwaarden; (b) ten aanzien van Huurder surséance van betaling dan wel het uitspreken van het faillissement is verzocht; (c) op (enige onderdeel van) het vermogen van Huurder beslag is gelegd; (d) de onderneming van Huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd; (e) Huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat; (f) Dan wel zich enige andere omstandigheid voordoet, die bij Materiaalcontainerstore redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst.

21.2 Materiaalcontainerstore is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding van de Huurovereenkomst als bedoeld in 21.1.

21.3 Alle uit ontbinding voortvloeiende kosten komen voor rekening van Huurder. Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van Materiaalcontainerstore opeisbaar.

22. Verzekering

22.1 Indien Materiaalcontainerstore het Huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, dat: (a) Huurder als een goed huisvader voor het Huurobject dient te zorgen; (b) Huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het Huurobject onverwijld mede schriftelijk aan Materiaalcontainerstore dient te melden; (c) Huurder gehouden blijft aan Materiaalcontainerstore de schade te vergoeden, die Materiaalcontainerstore als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het Huurobject lijdt, indien en voor zover de door Materiaalcontainerstore afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het eigen risico of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het Huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de Huurder, omdat Huurder de beschadiging, vernietiging of verlies niet tijdig aan Materiaalcontainerstore heeft gemeld of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als volg van beschadiging of verlies van het Huurobject volledig te dekken.

24. Hoofdelijkheid

24.1 Indien Huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de Huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Materiaalcontainerstore voor de uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

25. Overdracht rechten en verplichtingen

25.1 Huurder kan rechten of verplichtingen uit de Huurovereenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Materiaalcontainerstore overdragen aan respectievelijk doen overnemen door een derde. Materiaalcontainerstore kan de toestemming onder voorwaarden verlenen. 25.2 Materiaalcontainerstore heeft het recht de eigendom van het Huurobject alsmede de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met Huurder gesloten Huurovereenkomst over te dragen aan een derde. Huurder stemt er uitdrukkelijk op voorhand mee in, dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden alsmede het eigendom van het Huurobject aan een derde worden overgedragen. Bergschenhoek, 02 februari 2019.Language

Close